Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

     1. Комітет обирає своїх службових осіб  на  дворічний  строк. Вони можуть бути переобрані.

     2. Комітет  встановлює  власні  правила процедури,  але в цих правилах, зокрема, має бути передбачено таке:

     а) шість членів утворюють кворум;

     b) рішення  Комітету  приймаються більшістю голосів присутніх членів.

     3. Генеральний секретар ООН забезпечує необхідний персонал та умови  для  ефективного  здійснення функцій Комітету відповідно до цієї Конвенції.

     4. Генеральний секретар ООН скликає перше засідання Комітету. Після  свого  першого  засідання  Комітет  збирається  через  такі періоди, які передбачено його правилами процедури.

     5. Держави-сторони  беруть  на  себе  покриття   витрат,   що виникають   у   зв'язку  з  проведенням  нарад  держав-сторін    і Комітету,  включаючи відшкодування  Організації  Об'єднаних  Націй будь-яких   витрат,   таких,   як  оплата  персоналу  й  умов,  що забезпечуються ООН відповідно до пункту З цієї статті.

Стаття 19

     1. Держави-сторони  подають   Комітету   через   Генерального секретаря  ООН  доповіді  про вжиті ними заходи щодо здійснення їх зобов'язань за цією Конвенцією протягом одного року після набруття чинності цією Конвенцією щодо відповідної держави-сторони.  Надалі держави-сторони подають через чотири роки додаткові  доповіді  про будь-які  нові  вжиті  заходи,  а  також  інші доповіді,  які може зажадати Комітет.

     2. Генеральний   секретар   ООН  надсилає  ці  доповіді  всім державам-сторонам.

     3. Кожну  доповідь розглядає Комітет,  який може зробити такі зауваження загального характеру щодо доповіді,  які він  вважатиме за  доцільні,  і  надсилає  їх  відповідній державі-стороні.  Дана держава-сторона  може  у  відповідь   подати   Комітету   будь-які зауваження, які вона вважає за доречні.

     4. Комітет на свій розсуд  може  вирішити  включити  будь-які зауваження,  зроблені ним згідно з пунктом 3 цієї статті, разом із зауваженнями до них,  одержаними від відповідної  держави-сторони, до  своєї річної доповіді,  що готується згідно зі статтею 24.  На прохання відповідної держави-сторони Комітет може  також  включити примірник доповіді, поданої згідно з пунктом 1 цієї статті.

Стаття 20

     1. Якщо  Комітет одержує вірогідну інформацію,  яка,  на його думку,  містить  цілком   обгрунтовані   дані   про   систематичне застосування катувань на території якої-небудь держави-сторони, то він пропонує цій державі-стороні співробітничати у  розгляді  цієї інформації  і  з  цією  метою  подати  свої  зауваження щодо даної інформації.

     2. З  урахуванням будь-яких зауважень,  що можуть бути подані відповідною державою-стороною,  а також будь-якої іншої наявної  в Комітеті інформації, що має стосунок до справи, Комітет може, якщо він вважає за доцільне, призначити одного або кількох своїх членів для проведення конфіденційного розслідування й термінового подання Комітетові відповідної доповіді.

     3. Якщо   згідно   з   пунктом   2  цієї  статті  проводиться розслідування,  Комітет  прагне   налагодити   співробітництво   з відповідною державою-стороною. За згодою цієї держави-сторони таке розслідування може включати відвідання її території.

     4. Після  розгляду результатів проведеного членом або членами розслідування, поданих відповідно до пункту 2 цієї статті, Комітет надсилає   відповідній   державі-стороні  ці  результати  разом  з будь-якими зауваженнями чи пропозиціями, які здаються доцільними в даній ситуації.

     5. Уся робота Комітету,  зазначена в пунктах 1-4 цієї статті, має  конфіденційний  характер,  і  на всіх етапах цієї роботи слід прагнути до співробітництва з державою-стороною.  Після завершення такої  роботи щодо розслідування,  проведеного згідно з пунктом 2, Комітет може після консультацій  з  відповідною  державою-стороною прийняти рішення про включення короткого звіту про результати цієї роботи до своєї щорічної доповіді,  яка  готується  відповідно  до статті 24.

Стаття 21

ПереглядПричіплений файлРозмір
Конвенція проти катувань.doc93 КБ

Закрити