Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

     Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що:

     1. Сім'ї,  яка  є природним і основним осередком суспільства, повинні надаватися по можливості якнайширша  охорона  і  допомога, особливо  при  її  утворенні  і поки на її відповідальності лежить турбота про несамостійних дітей  та  їх  виховання.  Шлюб  повинен укладатися за вільною згодою тих, хто одружується.

     2. Особлива  охорона  повинна  надаватися  матерям   протягом розумного  періоду до  і  після  пологів.  Протягом  цього періоду працюючим матерям  повинна  надаватись  оплачувана  відпустка  або відпустка з достатньою допомогою по соціальному забезпеченню.

     3. Особливих заходів охорони і допомоги  має  вживатися  щодо всіх  дітей  і  підлітків  без  будь-якої дискримінації за ознакою сімейного походження чи за іншою ознакою.  Дітей і  підлітків  має бути   захищено   від   економічної   і  соціальної  експлуатації. Застосування їх праці в галузі,  шкідливій для  їх  моральності  і здоров'я чи небезпечній для життя або такій, що може завдати шкоди їх нормальному розвитку,  повинно бути  каране  за  законом.  Крім того,   держави   повинні   встановити   межі   віку,  нижче  яких користування платною  дитячою  працею  забороняється  і  карається законом.

Стаття 11

     1. Держави,  які беруть участь у цьому Пакті,  визнають право кожного на достатній життєвий рівень для нього і  його  сім'ї,  що включає   достатнє  харчування,  одяг  і  житло,  і  на  неухильне поліпшення умов життя. Держави-учасниці вживуть належних   заходів щодо   забезпечення   здійснення  цього  права,  визнаючи  важливе значення  в   цьому   відношенні   міжнародного   співробітництва, основаного на вільній згоді.

     2. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнаючи основне право  кожної  людини  на  свободу  від   голоду,  повинні вживати необхідних  заходів  індивідуально  і   в   порядку   міжнародного співробітництва,  які б включали проведення конкретних програм для того, щоб:

     а) поліпшити   методи  виробництва,  зберігання  і  розподілу продуктів харчування  шляхом  широкого  використання  технічних  і наукових   знань,   поширення  знань  про  принципи  харчування  і вдосконалення  або  реформи  аграрних  систем  так,  щоб   досягти найбільш ефективного освоєння і використання природних ресурсів, і

     b) забезпечити   справедливий   розподіл   світових   запасів продовольства  відповідно до потреб і з урахуванням проблем країн, як імпортуючих, так і експортуючих продукти.

Стаття 12

     1. Держави,  які беруть участь у цьому Пакті,  визнають право кожної  людини  на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я.

     2. Заходи,  яких  повинні  вжити держави-учасниці цього Пакту для  повного  здійснення  цього  права,  включають   ті,   які   є необхідними для:

     а) забезпечення скорочення  мертвонароджуваності  та  дитячої смертності і здорового розвитку дитини;

     b) поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища  і гігієни праці в промисловості;

     с) запобігання   і   лікування    епідемічних,    ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби з ними;

     d) створення умов,  які б забезпечували всім медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби.

Стаття 13


Закрити