Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

     1. Держави,  які беруть участь у цьому Пакті,  зобов'язуються подавати  відповідно  до  цієї  частини  даного Пакту доповіді про вживані ними заходи і про прогрес на  шляху  до  додержання  прав, визнаних у цьому Пакті.

     2. а) Всі   доповіді   подаються   Генеральному   секретареві Організації  Об'єднаних  Націй,  який  надсилає  їх  примірники на розгляд в Економічну і соціальну раду відповідно до положень цього Пакту.

     b) Генеральний секретар Організації  Об'єднаних  Націй  також пересилає   спеціалізованим   установам   примірники доповідей або будь-які відповідні частини доповідей держав-учасниць цього Пакту, які  також  є  членами цих спеціалізованих установ,  оскільки такі доповіді або частини цих доповідей стосуються якихось  питань,  що входять  до  рамок обов'язків вищезазначених установ відповідно до їх конституційних актів.

Стаття 17

     1. Держави,  які беруть участь у цьому  Пакті,  подають  свої доповіді  по  етапах  відповідно  до  програми,  що  повинна  бути встановлена Економічною і соціальною  радою  протягом  року  після набрання    чинності    цим    Пактом    по     консультації     з державами-учасницями    і    заінтересованими     спеціалізованими установами.

     2. У доповідях можуть зазначатися  фактори  та  труднощі,  що впливають на ступінь виконання обов'язків за цим Пактом.

     3. Коли відповідні відомості були раніше передані Організації Об'єднаних  Націй  або якійсь спеціалізованій установі якою-небудь державою-учасницею цього Пакту,  то немає потреби відтворювати  ці відомості, і буде достатнім точне посилання на відомості, передані таким чином.

Стаття 18

     На виконання своїх обов'язків за Статутом ООН у  галузі  прав людини  та  основних  свобод  Економічна  і  соціальна  рада  може вступати в угоди з спеціалізованими установами про надання ними їх доповідей  про  прогрес на шляху до досягнення додержання постанов цього Пакту, що  належать  до  сфери  їх  діяльності.  Ці доповіді можуть  включати  подробиці  прийнятих їх  компетентними  органами рішень і рекомендацій про таке здійснення.

Стаття 19

     Економічна і соціальна рада  може  передавати  в  Комісію  по правах  людини  для  розгляду  і дачі загальних рекомендацій або у відповідних  випадках  до  відома  доповіді,  що  стосуються  прав людини і подаються державами відповідно  до  статей  16  та  17, і доповіді, що стосуються прав людини і  подаються  спеціалізованими установами відповідно до статті 18.

Стаття 20

     Заінтересовані держави-учасниці  цього Пакту і спеціалізовані установи можуть подавати Економічній і соціальній раді  зауваження щодо  будь-якої загальної рекомендації згідно з статтею 19 чи щодо посилання на  таку  загальну  рекомендацію  в  будь-якій  доповіді Комісії  по правах людини або в будь-якому документі,  що на нього там дається посилання.

Стаття 21

     Економічна і  соціальна  рада  може  подавати  час  від  часу Генеральній   Асамблеї   доповіді   з   рекомендаціями  загального характеру  і  з  коротким  викладом  відомостей,  одержуваних  від держав-учасниць  цього  Пакту  і від спеціалізованих установ,  про вжиті  заходи  і  досягнуті  результати  в   галузі   забезпечення загального додержання прав, визнаних у цьому Пакті.

Стаття 22

     Економічна соціальна  рада  може звертати увагу інших органів Організації   Об'єднаних   Націй,   її   допоміжних   органів    і спеціалізованих   установ,   які   займаються  поданням  технічної допомоги,  на  будь-які  питання,  що  виникають   у   зв'язку   з доповідями,  згаданими в цій частині даного Пакту, які можуть бути корисні цим органам при винесенні  кожним  з  них  у  межах  своєї компетенції рішень щодо доцільності міжнародних заходів,  що могли б сприяти ефективному поступовому втіленню у життя цього Пакту.

Стаття 23


Закрити