Протокол N 4 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини

     1. Будь-яка Висока Договірна Сторона може під час  підписання або  ратифікації  цього  Протоколу або в будь-який інший час після цього надіслати Генеральному секретарю Ради Європи заяву,  в  якій визначаються  межі  застосування  нею  положень цього Протоколу до територій,  які визначені в цій заяві і  за  міжнародні  відносини яких вона несе відповідальність.

     2. Будь-яка Висока Договірна  Сторона,  яка  надіслала  заяву згідно з попереднім пунктом,  може час від часу робити інші заяви, які змінюють умови  будь-якої  попередньої  заяви  або  припиняють застосування положень цього Протоколу щодо будь-якої території.

     3 (*).  Заява,  зроблена згідно з цією статтею, розглядається як така,  що зроблена  відповідно  до пункту 1 статті 56 Конвенції ( 995_004 ).

     4. Територія  будь-якої  держави,  до   якої   цей   Протокол застосовується  на  підставі  його  ратифікації або прийняття цією державою,  і кожна територія,  до якої цей Протокол застосовується на підставі заяви, зробленої такою державою згідно з цією статтею, розглядаються як окремі території для цілей посилань у статтях 2 і 3 на територію держави.

     5 (**).  Будь-яка держава,  яка зробила заяву  відповідно  до пункту 1 чи 2 цієї статті,  може в будь-який інший час після цього заявити від імені однієї або декількох територій,  яких стосується заява, що вона визнає компетенцію Суду приймати скарги від окремих осіб,  неурядових організацій або груп осіб згідно зі  статтею  34 Конвенції ( 995_004 ) стосовно всіх або деяких із статей 1-4 цього Протоколу.

_______________     

(*) Текст із поправками,  внесеними  відповідно  до  положень Протоколу N 11 ( 994_536 ) (ETS N 155).

(**) Пункт включено відповідно до  положень  Протоколу  N  11 ( 994_536 ) (ETS N 155).

Стаття 6 (*) 

Відношення до Конвенції

     1. Високі  Договірні Сторони розглядають положення статей 1-5 цього Протоколу як додаткові статті Конвенції ( 995_004 ),  і  всі положення Конвенції застосовуються відповідним чином.

__________________     

(*) Текст  із  поправками,  внесеними  відповідно до положень Протоколу N 11 ( 994_536 ) (ETS N 155).                    

Стаття 7 

Підписання та ратифікація

   1. Цей  Протокол відкрито для підписання членами Ради Європи, які підписали  Конвенцію  (  995_004  );  він підлягає ратифікації одночасно з  ратифікацією  Конвенції  або  після  її  ратифікації. Протокол   набирає   чинності  після  здачі  на  зберігання  п'яти ратифікаційних грамот.  Для тих держав, які підписали цей Протокол і які ратифікуватимуть його після набрання ним чинності,  Протокол набирає чинності від дня здачі на зберігання їхніх  ратифікаційних грамот.

     2. Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання  Генеральному секретарю  Ради  Європи,  який повідомляє всіх членів Ради про всі ратифікації.

     На посвідчення чого  нижчепідписані,  належним  чином  на  те уповноважені представники підписали цей Протокол.

     Вчинено у  Страсбурзі  шістнадцятого  дня вересня місяця 1963 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти мають однакову силу,  в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи.  Генеральний секретар надсилає засвідчені копії цього Протоколу кожній державі, яка його підписала.

     European Treaty Series/46

 Збірка договорів Ради Європи  Парламентське видавництво, Київ - 2000 

                         

ПереглядПричіплений файлРозмір
Протокол N 4.doc37 КБ

Закрити