Статут МТПЛ

СТАТУТ Міжнародної громадської організації “Міжнародне товариство прав людини – Українська секція”

1. Загальні положення.

1.1. Міжнародне товариство прав людини - Українська секція (скорочено - "МТПЛ-УС" далі "Секція") являє собою міжнародну громадську організацію, яка об'єднує на засадах добровільності громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Секція керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством, а також цим Статутом.

1.3. Діяльність Секції поширюється на територію України, Німеччини.

1.4. Секція створена і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5. З моменту державної реєстрації в Міністерстві юстиції України Секція набуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, виступає учасником цивільно-правових відносин, користується правами і несе зобов'язання, пов'язані з її діяльністю, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку українською мовою, бланки і штампи з своїми реквізитами, свою символіку, зразки якої затверджуються Правлінням секції та реєструються у встановленому законом порядку.

1.6. Місцезнаходження центрального статутного органів: Україна, 01196, Київ, майдан Лесі Українки 1, кімн. 214.

2. Мета та завдання.

2.1. Основною метою Секції є об'єднання зусиль для захисту невід'ємних людських прав та громадянських свобод в Україні, допомога особам, які переслідуються за політичними, расовими або релігійними мотивами. Секція намагається підтримувати ідеї терпимості в усіх національних і культурних питаннях, пропагує взаємопорозуміння між народами.

2.2. Діяльність Секції базується на моральних і правових засадах, які викладені в таких міжнародних документах: • Загальна декларація прав людини. Прийнята Організацією Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року; • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 19 грудня 1966 року; • Європейська Конвенція з охорони прав людини і фундаментальних свобод від 4 листопада 1950 року; • Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва у Європі, який підписано в Гельсінкі 1 серпня 1975 року; • Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасників наради з безпеки і співробітництва у Європі.

2.3. Секція надає допомогу лише тим особам та організаціям, які в своїй боротьбі за права людини відмовляються від застосування насильства, закликів до застосування насильства або пропаганди тоталітарних форм влади.

2.4. Секція ставить перед собою такі завдання: • надання правової допомоги громадянам у галузі правозахисного законодавства; • матеріальна допомога багатодітним сім'ям, інвалідам, одиноким, особам похилого віку; • сприяти гуманізації умов утримання підлітків і дорослих у місцях, призначених для виконання покарань; • захист невід'ємних прав військовослужбовців та їх сімей; • участь у міжнародних акціях щодо захисту прав людини; • розповсюдження серед населення ідей, викладених у Загальній декларації прав людини, інших документах правозахисного змісту.

2.5. З метою виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством. Секція: • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій із статусом юридичної особи, а також заснування підприємств; • подає пропозиції до державних органів влади з питань, що стосуються роботи Секції; • засновує засоби масової інформації; • представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах; • здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

З. Членство в Секції.

3.1. Членами Секції можуть бути індивідуальні і колективні члени. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, визнають Статут, приймають участь у реалізації завдань Секції та сплачують членські внески. Членами молодіжного відділення Секції можуть бути особи віком з 15 років. Колективними членами Секції можуть бути трудові колективи підприємств, установ та організацій, які активно сприяють діяльності Секції та сплачують членські внески. Колективними членами можуть бути також громадські організації. Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають рівні права та обов'язки.

3.2. Для вступу до Секції індивідуальні члени подають письмову заяву до Правління Секції. Правління приймає рішення про вступ.

3.3. Колективні члени при вступі до Секції повинні подати Правлінню Секції ухвалу зборів колективів підприємств, установ, організацій, а громадські організації - рішення вищого керівного органу.

3.4. Добровільний вихід з членів Секції відбувається на підставі особистої заяви індивідуального члена з наступним розглядом її Правлінням Секції. Колективні члени виходять з Секції на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, а громадські організації на підставі рішення вищого керівного органу з наступним розглядом рішень Правлінням Секції.

3.5. Правління може виключити індивідуального чи колективного члена із Секції у разі порушення ним цього Статуту. Питання про .виключення розглядається тільки в присутності індивідуального члена Секції, а для колективного члена - в присутності уповноваженої ним особи. Виключений має право у двомісячний термін подати письмову апеляцію до Арбітражної комісії Секції. До прийняття рішення Арбітражною комісією за членом Секції зберігаються всі його права.

3.6. Розмір членських внесків, порядок і строки їх сплати визначає Правління Секції.

ПереглядПричіплений файлРозмір
statut.doc67 КБ

Закрити