Статут МТПЛ

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ПРАВ ЛЮДИНИ – УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ»

(Нова редакція)

1.   Загальні положення.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ПРАВ ЛЮДИНИ – УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ» (далі - Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності, являє собою громадську організацію,  яка об'єднує на засадах добровільності фізичних осіб- громадян України,іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законнихпідставах,  для реалізації завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ПРАВ ЛЮДИНИ – УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ».

1.3. Скорочене найменування –  «МТПЛ-УС».

1.4.  Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.5.  Організація керується у своїй діяльності  Конституцією  України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими  актами  чинного  законодавства України, нормами міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом (далі – Статут).

1.6.  Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.7.Організаціяутворена i дієна принципах: добровiльностi, самоврядності, вільного виборутериторії діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу у членів Організації, прозорості, відкритості та публічності.

1.8. Організація є самостійною, недержавною, некомерційною, неприбутковою громадською організацією, основною метою якої не є одержання прибутку.

1.9.  Організація, згідно законодавства України, маючи статус юридичної особи, є учасником цивільно-правових відносин, має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, має рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті,  печатку українською мовою, бланки i штампи зі своїми реквізитами, має свою символіку, зразки якої затверджуються Правлінням Організації та реєструються у встановленомуКабінетом Міністрів України порядку.

1.10. Місцезнаходження Організації: 01024, Україна, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 28 літ. А, оф. 7.

2.   Мета та завдання Організації.

2.1  Основною метою Організації є об'єднання зусиль для здійснення та захисту невід’ємних людських прав і свобод своїх членів, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, освітніх, наукових,  екологічних, та інших інтересів.

2.1.1 Організація  підтримує ідеї терпимості (толерантності) в національних, культурних та інших сферах суспільної діяльності, пропагує порозумінняміж народами

2.2  Діяльність Організації базується на моральних i правових засадах, які викладені, зокрема, в таких міжнародних документах:

·  Загальна декларація прав людини. Прийнята Організацією Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року;

·  Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 19 грудня 1966 року;

·  Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року;

·  Європейська  Конвенція  з охорони прав людини i фундаментальних свобод вiд 4 листопада 1950 року;

·  Заключний акт Наради з безпеки i співробітництва у Європi, який підписано в Гельсінкі 1 серпня 1975 року;

·  Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасників наради з безпеки i співробітництва у Європі.

2.3  Організація співпрацює та надає допомогу лише тим особам та громадським об’єднанням, якi у своїй правозахисній діяльності відмовляються вiд застосування насильства, закликів до застосування насильства або пропаганди тоталітарних форм влади.

2.4  Організація ставить перед собою такі завдання:

·  захист прав дітей та молоді, що опинились у важких соціальних умовах;

·  захист невід’ємних прав військовослужбовців та їх сімей;

·  гуманітарна допомога соціально уразливим верствам населення України, що постраждали  від збройних конфліктів;

·  участь у мiжнародних акціях щодо захисту прав людини, пропагування  цілей та завдань Міжнародного Гуманітарного Права (МГП) під час збройних  конфліктів в Україні. Допомога в діяльності Міжнародного Червоного Хреста (МЧХ).

·  надання практичної юридично - правової допомоги громадянам. Представництво інтересів громадян України, іноземців, осіб без громадянства в судах, поліції, прокуратурі, в установах, організаціях, підприємствах всіх форм власності згідно законодавства України;

·  сприяння гуманізації умов ізоляції засуджених в установах пенітенціарної служби та в місцях тримання під вартою. Сприяння втіленню Закону України «Про пробацію» в практику;

·     захист політичних права громадян, зокрема, під час виборів та референдумів шляхом спостереження за виборчим процесом. Ініціювання введення в Україні електронного голосування;

·  захист прав громадян на здійснення місцевого самоврядування та усталеного розвитку громад;

ПереглядПричіплений файлРозмір
statut.pdf3.21 MБ

Закрити