Статут МТПЛ

·  участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, і стосуються сфери діяльності Організації та інших важливих питань державного і суспільного життя;

·  правопросвітницька діяльність, розповсюдження серед населення України ідей  викладених у міжнародних та національних правозахисних документах, організація міжнародних заходів з прав людини, зокрема творчих конкурсів серед учнівської та студентської молоді;

2.5. Для  здійснення  цілей  і  завдань,  визначених  у  Статуті, в порядку,  встановленому чинним законодавством, Організація:

·  представляє i захищає свої законні інтереси та iнтереси своїх членів у державних та громадських органах;

·  реалізовує свою мету (цілі) шляхом укладання з іншими громадськими об’єднаннями, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними і фізичними особами на добровільних засадах угод про співробітництво та взаємодопомогу згідно закону;

·  здійснює співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями згідно законодавства;

·  створює установи та організації, зокрема, третейські суди;

·  вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свою мету (цілі) і завдання;

·  звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

·  одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

·  проводить мирні зібрання;

·  у якості юридичної особи Організація здійснює відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;

·  засновує, з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, у встановленому порядку видає довідково-інформаційні та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності Організації;

·  бере участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

·  бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;

·  одержує на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

·  здійснює інші права, не заборонені законом.

3. Членство в Організації.

3.1  Членами Організації можуть стати: громадяни України; іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах. Члени Організації мають досягти 14 років, визнавати цей  Статут, приймати участь у реалізації завдань Організації. Члени Організації мають рівні права та обов'язки. Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію;

3.2   Для вступу до Організації особа подає заяву, затвердженої Правлінням Організації форми, (на паперовому носії чи в електронному вигляді) до керівного органу відокремленого підрозділу Організації («Робочої групи» або «Відділення»), який розглядає заяву і передає її Правлінню Організації зі своїми зауваженнями. Правління Організації приймає рішення  про вступ та формує загальну (єдину для Організації) базу членів Організації. У разі відсутності відокремленого підрозділу Організації за місцем проживання (перебування, навчання) особи або у разі бажання діяти у якості автономного члена Організації, особа може звернутися із заявою про вступ безпосередньо до Правління Організації. Правління надає членам Організації посвідчення стандартного зразку та подовжує термін дії посвідчення.

3.3  Добровільний вихід з членів Організації відбувається на  підставі особистої  заяви члена Організації (на паперовому носії чи в електронному вигляді) до Правління Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткового рішення  Правління Організації.

ПереглядПричіплений файлРозмір
statut.pdf3.21 MБ

Закрити