Статут МТПЛ

3.4  За поданням керівника відокремленого підрозділу або за ініціативою Правлiння Організації  може бути порушено питання щодо невиконання членом Організації  положень цього Статуту.  Таке питання повинно розглядатися в присутності члена Організації, або уповноваженої ним особи. У разі  неможливості з поважних причин присутності члена Організації або уповноваженої ним особи на засіданнях Правління, питання  може розглядатися шляхом переписки (в тому числі електронної та за допомогою Інтернет-зв’язку). Головне завдання такого розгляду – знаходження консенсусного рішення, узгодження інтересів особи та Організації. Якщо такого рішення знайти не вдалося, Правління  пропонує члену Організації добровільний вихід з Організації.

3.4.1  Член Організації, щодо якого виникла невирішена Правлінням конфліктна ситуація, має право у місячний термін подати письмову заяву до Арбітражної комісії Організації. У разі незгоди члена Організації або Правління Організації з рішенням Арбітражної комісії, питання про вирішення конфлікту розглядається Конференцією Організації.  Ухвала Конференції може бути оскаржена у судовому порядку. До прийняття судового рішення за членом Організації зберігаються всі його права та обов’язки.

3.5.  Члени Організації  мають право:

o        обирати i бути обраними до керівних органів Організації (як до центральних так і до виборних  органів відокремленого підрозділу – «Робочої групи» або «Відділення»);

o        вільно обговорювати на зборах та засіданнях, а також шляхом письмових звернень (на паперовому та електронному носіях), на сайті  Організації, сайті відокремленого підрозділу  питання діяльності Організації i її керівних органів,  вносити пропозиції по вдосконаленню роботи Організації;

o        звертатися до керівних органів Організації з приводу захисту своїх інтересів;

o        у статусі члена Організації ініціювати практичні вирішення конкретних правозахисних проблем;

o        кожен член Організації має право входити до складу визначеного ним  відокремленого підрозділу – «Робочої групи» , «Відділення» або мати статус  «Індивідуального члена організації».

3.6.  Члени Організації зобов’язані:

§         ознайомитись з текстом Статуту Організації та з Положенням відповідного відокремленого підрозділу і керуватися у своїй правозахисній діяльності, при виконанні статутних завдань Організації,  відповідними статутними настановами;

§         виконувати доручення керівних органів Організації, включаючи доручення керівництва відповідного відокремленого підрозділу – («Робочої групи» або «Відділення»);

§         вчасно сплачувати річні членські внески – надавати Організації обумовлену Статутом безповоротну фінансову допомогу.

 

3.7. Члени Організації можуть, за власною ініціативою, надавати додаткові добровільні пожертвування для виконання окремих статутних завдань Організації.

3.8. Порядок внесення вступних, членських внесків – надання безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань  визначає Правління  Організації  у відповідному Положенні.

3.9. Зважаючи на більш ніж 20 річний термін існування Організації, Правління розробляє Положення  про Почесне членство в Організації.

4.   Структура та керівні органи Організації.

4.1. Організація може мати відокремлені підрозділи – «Робочі групи», «Відділення» - в які на добровільних засадах об'єднуються члени Організації за місцем роботи, навчання, проживання, та іншими ознаками. Склад відокремленого підрозділу повинен мати не менше 5 (п’яти) осіб.

4.1.2.  Відокремлені підрозділи  Організації не мають статусу юридичної особи.

4.1.3. У своїй діяльності відокремлені підрозділи – «Робочі групи», «Відділення» - керуються  Статутом Організації та Положеннями про «Робочу групу»/ «Відділення», які розробляються та затверджуються членами «Робочої групи» з урахуванням типового положення, затвердженого Правлінням Організації.

4.1.4. Відокремлені підрозділи – «Робочі групи», «Відділення» утворюються за рішенням Правління про прийняття їх в Організацію.

4.1.5.  Рішення  про прийняття відокремленого  підрозділу в Організацію приймається  Правлінням  Організації при наявності мінімум 5 (п’яти) заяв від майбутніх членів відокремленого підрозділу.

4.1.6.  Відокремлені підрозділи – «Робочі групи» або ініціативна група членів Організації можуть на добровільних засадах створити відокремлений підрозділ – «Відділення» (обласного, міського, районного розташування) або відокремлений підрозділ – «Відділення», яке охоплює діяльністю територію об’єднання громад.

4.1.7. Передбачається також утворення міжрегіонального «Молодіжного Відділення» у якості відокремленого підрозділу Організації та інших відокремлених підрозділів – «Відділень» Організації не заборонених  законодавством.

4.1.8.  Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують Статутні мету та завдання Організації в межах наданих рішенням Правління Організації;

- проводять роботу по залученню нових членів способами та засобами не забороненими  чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці  України;

ПереглядПричіплений файлРозмір
statut.pdf3.21 MБ

Закрити