Статут МТПЛ

- обирають делегата на участь у Конференції;

- здійснюють інші повноваження, відповідно до Статуту та Положення про «Робочу групу»/ «Відділення».

4.1.9. Права та обов’язки керівника відокремленого підрозділу, а також порядок його обрання, визначаються у Положенні про «Робочу групу»/ «Відділення». Керівник  Відокремленого  підрозділу має  право  діяти  від  імені  Організації  на  підставі довіреності, виданої Головою  Правління.

4.1.10.  Діяльність  Відокремленого  підрозділу  може  бути  припинено  шляхом  його  закриття

(ліквідації)  відповідно  до  чинного  законодавства  України  за  рішенням  Правління  Організації , Арбітражної комісії  або Конференції, а також в судовому порядку.

4.1.11. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.1.12. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Конференцією Організації.

4.2. Питання про надання відокремленому підрозділу статусу юридичної особи вирішується у відповідності до законодавства.

4.3. Керівними органами Організації є:

§   Конференція делегатів від відокремлених підрозділів Організації  - «Робочих груп» та «Відділень» та делегатів від індивідуальних членів Організації  ( далі - Конференція);

§   Правління Організації;

§   виконавчим органом Організації є Виконавча дирекція.

4.4.  Вищим керівним органом Організації є Конференція,  яка скликається один раз на три роки. Принципи формування порядку денного Конференції, а також порядок висунення делегатів на Конференцію, визначає Правління Організації у відповідному Положенні, на підставі цього Статуту.

4.4.1. Позачергову Конференцію у місячний термін скликає голова Правління Організації:

§   за рішенням Правління Організації;

§   за письмовою ініціативою керівництва не менш, як половини зареєстрованих відокремлених підрозділів («Робочих груп» та «Відділень»)  Організації (з урахуванням принципу  рівномірного  територіального представництва ); 

§   за ініціативою третини індивідуальних членів Організації, оформленою шляхом збирання підписів.

4.4.2. Конференція Організації є правомочною у разі присутності не менш 2/3 обраних делегатів.

4.4.3. До виключної компетенції Конференції відноситься:

§   затвердження Статуту  Організації, внесення змін та доповнень до нього;

§   обрання Голови, Заступників Голови, Членів Правління, Членів Ревізійної та Арбітражної комісій Організації терміном на 3 роки;

§   затвердження звіту про роботу Правління Організації;

§   затвердження звіту Ревізійної комісії про використання коштів i майна Організації;

§   визначення основних напрямків діяльності Організації;

§   затвердження положень  про  Ревізійну та Арбітражну комісії;

§   затвердження Положення про Правління Організації;

§   припинення Організації ( у разі її ліквідації, саморозпуску, злиття, поділу, приєднання або перетворення ) та реорганізація  (злиття, поділ, приєднання та перетворення ) Організації.  

§   Конференція має право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації.

4.4.4. Кожний делегат, що бере участь у Конференції, має один голос.

4.4.5. Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів. Рішення про реорганізацію та припинення Організації приймається 3/4 голосів делегатів присутніх на Конференції.

4.4.6. Рішення  Конференції  оформлюються  протоколом,  який  підписується  Головуючим Конференції та секретарем Конференції.

4.5. На період між Конференціями керівним органом Організації є Правління.

4.5.1.  Правління  Організації  обирається  на  три роки.  Члени Правління Організації можуть бути переобрані на наступний термін.

4.5.2. До компетенції Правління відноситься:

·   прийняття рішення про скликання Конференції Організації, визначення порядку денного та порядку делегування на Конференцію;            

·   розробка проекту змін i доповнень до Статуту Організації;

·   затвердження бюджету Організації;

·   призначення та звільнення Виконавчого директора;

·   господарське розпорядження коштами i майном Організації;

·   прийняття рішень з питань діяльності Організації по виконанню статутних завдань;

·   прийом в Організацію нових членів, згідно  процедури, передбаченої Статутом та відповідним Положенням;

·   затвердження положення про Виконавчу дирекцію;

ПереглядПричіплений файлРозмір
statut.pdf3.21 MБ

Закрити