Статут МТПЛ

·   затвердження типового Положення про відокремлені підрозділи («Робочі групи» та «Відділення») Організації. Прийом  відокремлених підрозділів  до складу Організації.

·   прийняття рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств) для здійснення підприємницької діяльності згідно Статуту Організації.

·   виконання інших статутні функцій, які викладені в Положенні про Правління Організації.

4.6. Голова  Правління Організації:

§      здійснює загальне керівництво та забезпечує виконання статутних завдань Організації;

§    виконує всі необхідні для  діяльності Організації адміністративні та організаційні функції;

§   представляє Організацію на території України та за її межами;

§   є розпорядником коштів Організації на підставі рішень Конференції та Правління;            

§   відкриває  рахунки  в установах банків, підписує фінансові документи;

§   звітує про свою роботу та роботу Правління перед Конференцією Організації на черговій Конференції;

§   забезпечує для членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність Правління, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних завдань.

§   у 30 (тридцяти) денний терміни надає відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності Керівних органів Організації та реалізації Статутних завдань;

§   виконує інші функції передбачені Положенням про Правління Організації.

4.6.1. Рішення Голови Правління оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

4.6.2. Звітування здійснюється на черговій Конференції.

4.6.3. Голова Правління може бути відкликаний з посади за рішенням Конференції до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

–      за власним бажанням на підставі поданої Правлінню Організації письмової заяви;

–      при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

–      якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

4.6.4. У разі, якщо Голова Правління не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергову Конференцію для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

4.6.1.  У  випадку, коли Голова Правління тимчасово не може виконувати  свої  обов'язки,  його обов’язки виконує один з членів Правління Організації .

4.7. Засідання Правління відбуваються не рідше одного разу в три місяці. Голова Правління Організації повідомляє членів Правління про проведення засідання не пізніше  як за 2 тижні шляхом розсилки запрошень з  повідомленням порядку денного та місця засідання.

4.8. Засідання Правління вважається правомочним,  якщо  на  ньому присутні більше половини обраних членів.  Рішення приймається, якщо його схвалили більше половини присутніх членів Правління.

4.9. За згодою (шляхом консенсусу) члени Правління можуть проводити окремі засідання за  допомогою  Інтернет-зв’язку  із використанням  аудіовізуальних  комп’ютерних  програм  онлайн  конференцій,  які  дозволять  провести ідентифікацію члена Організації.

4.9.1. Будь  яке  засідання керівних органів Організації оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі,  якщо  засідання  відбувалось  за  допомогою  Інтернет-зв’язку  у  протоколі  обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

4.10. Виконавча дирекція.

4.10.1. Виконавча дирекція очолюється Виконавчим директором. Структура Виконавчої дирекції визначається у Положенні про Виконавчу дирекцію.

Виконавча дирекція  здійснює поточну організаційну,  господарську та фінансову діяльність, необхідну для  виконання  статутних  завданьОрганізації згідно з Положенням про Виконавчу дирекцію, затвердженим Правлінням.

4.11. Контроль за розпорядженням майном та коштами, що належать Організації на праві власності, здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією і тільки їй підзвітна.  Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію.

4.12. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації, шляхом звернення до Арбітражної комісії..

4.12.1. З метою вирішення спірних питань між членами Організації, між членами Організації та керівництвом Організації та/або відокремлених підрозділів, Конференція обирає Арбітражну комісію, один з членів якої входить до складу Правління Організації. Діяльність Арбітражної комісії регулюється  Положенням про Арбітражну комісію.

5. Власність Організації.

ПереглядПричіплений файлРозмір
statut.pdf3.21 MБ

Закрити