Статут МТПЛ

5.1  Організація, як така, що має статус юридичної особи, для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як вступні та членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; набуте в результаті отримання пасивних доходів, дотацій або субсидій з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.2.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Організації серед засновників, учасників, членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.2.1.  Члени (учасники) Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за її зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого  члена (учасника) Організації, її посадових осіб.

5.3. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.

5.4. Всі доходи (прибутки) Організації, кошти, які залишились у Організації після розрахунків з бюджетом відповідно до діючого законодавства, використовуються тільки для реалізації мети, цілей, напрямків діяльності Організації та статутних завдань.

5.5. Організація та створені нею установи,  зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, ставати на облік у визначених законодавством державних органах та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Припинення Організації.

6.1. Припинення  Організації здійснюється шляхом її  реорганізації (злиття, поділ, приєднання та перетворення) або ліквідації (саморозпуску,злиття, поділу або перетворення).

·   Реорганізація Організації може бути проведена на підставі рішення  Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів Конференції.

·   Організація ліквідується за рішенням Конференції Організації,  якщо за нього проголосувало не менше 3/4 делегатів Конференції.

6.2. Організація також може бути ліквідована на пiдставi рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.3. Після затвердження рішення про ліквідацію  Організації,  Конференція призначає ліквідаційну комісію.

6.4.  У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску), злиття, поділу або перетворення активи Організації передаються одній, або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету згідно із вимогами чинного законодавства України.

6.4.1  У разі саморозпуску Організації її майно та кошти, після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням Конференції Організації на статутні, або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а у разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету, згідно із вимогами чинного законодавства України.

7. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Організації.

7.1. Зміни i  доповнення до Статуту приймаються рішенням Конференції, простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. Про зміни, що сталися в статутних документах, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організації.

8. Повідомлення

8.1. Про час і місце проведення Конференції, делегатів відокремлених підрозділів - «Робочих груп»/ «Відділень» та індивідуальних членів Організації, повідомляє Правління Організації не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до їх проведення.

8.2. Повідомлення  вважається  належним,  якщо  відправлено  на  електронну  адресу  делегата відокремленого підрозділу та індивідуального члена Організації. Додатково повідомлення може здійснюватися шляхом СМС розсилкою на номер  телефону члена Організації та шляхом направлення цінного листа поштою.

9. Міжнародні зв’язки Організації.

9.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

9.2. Міжнародна співпраця організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

9.3. При здійсненні міжнародної співпраці Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9.4. Організація на постійних регулярних засадах співпрацює з Міжнародним Секретаріатом Міжнародного Товариства прав людини (Франкфурт-на-Майні, Німеччина), з національними секціями та іншими осередками Міжнародного товариства прав людини шляхом виконання спільних міжнародних проектів, участі у конференціях  МТПЛ, інших спільних заходах.

ПереглядПричіплений файлРозмір
statut.pdf3.21 MБ

Закрити