Загальна декларація прав людини     1. Кожна людина має право на працю,  на вільний вибір роботи, на  справедливі  і  сприятливі  умови  праці  та  на  захист   від безробіття.

     2. Кожна людина,  без будь-якої дискримінації,  має право  на рівну оплату за рівну працю.

     3. Кожний працюючий має право  на  справедливу  і  задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої  та її сім'ї,  і яка в разі  необхідності  доповнюється  іншими  засобами соціального забезпечення.

     4. Кожна людина має  право  створювати  професійні  спілки  і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.                            Стаття 24     Кожна людина  має  право на відпочинок і дозвілля,  включаючи право  на  розумне  обмеження  робочого  дня  та   на   оплачувану періодичну відпустку.                           Стаття 25     1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу,  одяг,  житло,  медичний  догляд   та   необхідне   соціальне обслуговування,  який  є  необхідним  для  підтримання  здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї,  і право на  забезпечення  в  разі безробіття,  хвороби,  інвалідності,  вдівства, старості чи іншого випадку втрати  засобів  до  існування  через  незалежні  від  неї обставини.

     2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу.  Всі діти,  народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом.                            Стаття 26     1. Кожна людина має право  на  освіту.  Освіта  повинна  бути безплатною,  хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою.  Технічна  і  професійна  освіта  повинна  бути загальнодоступною,  а  вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.

     2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна  сприяти  взаєморозумінню,  терпимості  і дружбі між усіма народами,  расовими або  релігійними  групами  і  повинна  сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.

     3. Батьки мають право пріоритету у  виборі  виду  освіти  для своїх малолітніх дітей.                            Стаття 27     1. Кожна  людина  має право вільно брати участь у культурному житті суспільства,  втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.

     2. Кожна  людина  має  право  на  захист   її   моральних   і матеріальних  інтересів,  що є результатом наукових,  літературних або художніх праць, автором яких вона є.                            Стаття 28     Кожна людина має право на соціальний і  міжнародний  порядок, при якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені.                            Стаття 29     1. Кожна людина має обов'язки  перед  суспільством,  у  якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи.

     2. При здійсненні своїх прав і свобод  кожна  людина  повинна зазнавати тільки таких обмежень,  які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і  поваги  прав  і  свобод інших  та  забезпечення  справедливих  вимог моралі,  громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

     3. Здійснення  цих  прав  і свобод ні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.                            Стаття 30

ПереглядПричіплений файлРозмір
Загальна декларація прав людини.doc50.5 КБ

Закрити