Зміни до Статуту МТПЛ-УС

 

 

У зв’язку з введенням в дію 01.01.2013 нового закону «Про громадські об’єднання» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17, МТПЛ-УС підготувала зміни до статуту Організації. Метою змін було приведення Статуту Організації у відповідність до положень нового Закону.  


СТАТУТ

Міжнародної громадської організації

«Міжнародне товариство прав людини – Українська секція»

 

 

  1. Загальні положення.

 

1.1 «Міжнародне товариство прав людини - Українська секція» (скорочено – ВО "МТПЛ-УС" далі "Організація") (п.п. 2,7 ст. 10 Закону) являє собою організацію,  яка об'єднує на засадах добровільності громадян України, іноземців та осіб без громадянства (які перебувають в Україні на законних підставах) (п. 1, ст. 8 Закону) для  реалізації завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 Організація керується у своїй  діяльності  Конституцією  України, чинним законодавством, а також цим Статутом.

1.3 Діяльність Організації поширюється на територію України (п. 4, ст. 3; п. 7 Розділу 5 Закону).

1.4 Організація утворена i діє на принципах: добровiльностi, самоврядності, рівності перед законом, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу у членів Організації, прозорості, відкритості та публічності. (п. 1, ст. 3 Закону)

1.5 З моменту державної реєстрації, згідно законодавства України, Організація  набуває  статусу юридичної особи,  є учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права відповідно до законодавства, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку,  печатку українською мовою, бланки i штампи з своїми реквізитами, має свою символіку, зразки якої затверджуються Правлiнням Організації та реєструються у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. (п. 1, ст. 18 Закону)

 

  1. Мета та завдання Організації.

 

2.1 Основною  метою  Організації  є об'єднання зусиль для захисту невід’ємних людських прав та свобод  в  Україні. Організація  підтримує ідеї терпимості в усіх національних, культурних та інших сферах, пропагує порозуміння між народами.

2.2. Діяльність Організації базується на моральних i правових засадах, якi викладені зокрема в таких міжнародних документах:

  • Загальна декларація прав людини. Прийнята Організацією Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року;
  • Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 19 грудня 1966 року;
  • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні прававід 16 грудня 1966 року;
  • Європейська  Конвенція  з охорони прав людини i фундаментальних свобод вiд 4 листопада 1950 року;
  • Заключний акт Наради з безпеки i співробітництва у Європi, який підписано в Гельсінкі 1 серпня 1975 року;
  • Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасників наради з безпеки i співробітництва у Європі.

2.3. Організація надає допомогу лише тим особам та організаціям, якi в своїй боротьбі  за права людини відмовляються вiд застосування насильства, закликів до застосування насильства або пропаганди  тоталітарних форм влади.

2.4. Організація ставить перед собою такі завдання:

Закрити